Statens jernbanetilsyn sterkt kritisk til Bane NORs håndtering av stans i Romeriksporten

Statens jernbanetilsyn (SJT) har ført tilsyn med Bane NOR etter at et passasjertog stod stille i Romeriksporten i fire timer. Under tilsynet ble det avdekket vesentlige mangler med risikoanalyser og beredskap hos Bane NOR. Bane NOR stiller seg uforstående til mange av konklusjonene.

Under tilsynet undersøkte SJT Bane NORs håndtering av hendelsen med tanke på sikkerhet og beredskap. SJT undersøkte også om Bane NORs beredskapsplaner ivaretar sikkerhet og beredskap på en tilfredsstillende måte med utgangspunkt i hendelsen, både med tanke på ulykkeshendelser og driftsavbrudd som kan ha betydning for sikkerheten.

SJT fant at Bane NOR:

 • Mangler kriterier for når et driftsavvik går over til å bli en nødsituasjon
 • Ikke har fulgt opp risikovurderinger og beredskapsanalyser med å vurdere behov for tiltak i forbindelse med langvarig stans i tunnel
 • I for liten grad tar et helhetlig ansvar for å koordinere beredskapsarbeidet mellom aktørene på jernbanen

Vesentlige mangler med risikoanalyser og beredskap

Direktør for Statens jernbanetilsyn, Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, mener at Bane NOR ikke håndterte hendelsen til passasjerenes beste. Han mener fire timer er uakseptabelt lang tid å stå stille med et passasjertog, og at dette viser en svikt i Bane NORs beredskapsanalyser.

–Vi mener også at Bane NOR ikke har fulgt opp egne risikovurderinger der de har pekt på denne type hendelser. De har ikke vurdert behov for tiltak selv om de har avdekket en risiko for at en slik stans kunne skje.

–Eksempelvis vil nødstrømsystemet allerede etter 45 minutter kunne stenge ned nødbelysning, kommunikasjonssystemene mellom togfører og de reisende, samt akustisk alarm ved døråpning. Dette gjør at det er svekket kontroll med hva som skjer i toget og om passasjerer forlater toget. Alt dette har betydning for sikkerheten, sier Reiersøl-Johnsen. 

Også mangler hos Flytoget og Vy

SJT har også hatt tilsyn med Flytoget og Vy etter hendelsen i Romeriksporten. Her er ikke de endelige rapportene klare, men Reiersøl-Johnsen påpeker at det også hos disse virksomhetene ble avdekket mangler i beredskapsrutinene.

Bane NOR uenig i flere av tilsynets konklusjoner

Bane NORs uttalelse til varsel om vedtak bygger etter Bane NORS syn et på feilaktig faktagrunnlag, og har derfor følgende kommentarer.

 • Det inngår ikke i Bane NORs mandat å erklære nødssituasjon i et tog. Det er ansvarlig ombordpersonale som har dette mandatet. Det ligger dermed også utenfor Bane NOR mandat å utarbeide bestemmelser for hvilke situasjoner som skal kategoriseres som nødssituasjon. Slike kriterier må eventuelt utarbeides – og håndheves – av det enkelte jernbaneforetak som driver togene, ikke fastsettes av Bane NOR.
 • Hendelsen i Romeriksporten ble ikke på noe tidspunkt erklært som nødssituasjon av
  noen av de involverte lokførerne. Bane NOR vil fortsatt hevde at det aldri oppstod noen
  nødssituasjon i forbindelse med denne hendelsen. Det oppstod heller ikke på noe
  tidspunkt panikk eller akutte helseproblemer blant passasjerene om bord i disse togene.
 • Jernbaneforetakene skal kjenne – og hensynta – Bane NORs responstider, og de skal
  selv ha nødmat og nødvann om bord i toget.
 • Bane NOR vil påpeke at det er viktig å skille mellom faktisk sikkerhetsrisiko og opplevd
  kundeservice. Forsinkelser og forlenget opphold i tunnel er avvik fra det servicenivå vi
  planlegger å yte overfor togselskaper og brukere. Men slike avvik går ikke uten videre
  utover sikkerheten.

Du kan lese hele den omfattende rapporten her:

https://www.sjt.no/globalassets/02_jernbane/pdf-jernbane/tilsyn/tilsynsrapporter/23-140.pdf

Rapporten på 20 sider ble publisert den 8. mars.

Fakta

Hendelsen i Romeriksporten 12. desember 2022

12. desember 2022 ble to tog med til sammen omkring 550 passasjerer stående i Romeriksporten i cirka fire timer.

Årsaken var en skade på kjøreledning og bortfall av kjørestrøm.

Togene stod fast henholdsvis cirka 1500 meter og cirka 150 meter inn i tunnelen fra Oslo S-siden.

Togene tilhører virksomhetene Flytoget og Vy, mens Bane NOR har ansvar for infrastrukturen.

Statens jernbanetilsyn har fulgt opp hendelsen i tilsyn med Bane NOR, Flytoget og Vy. Den endelige rapporten fra tilsynet med Bane NOR er klar, mens Flytoget og Vy har mottatt utkastene til rapporter.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Nytt nettverk skal samle kunnskap om vedlikehold på jernbanen

 I forrige uke ble et nytt innovasjonsnettverk startet i regi av Jernbanedirektoratet. Nettverket skal fokusere på innovativt vedlikehold, og er åpent for personer som kan bidra tverrfaglig med nye tanker og innspill om bedring av tog og infrastruktur. Målet med arbeidet er ganske klart. Å øke innovasjon og teknologiutvikling på jernbanen ved å bygge relasjoner, […]

Les mer

Brygger opp til bråk om nye tog til Rørosbanen

Makan til arroganse mener FrP`s Tor Andre` Johnsen om svaret Jernbanedirektoratet har gitt til NRK etter at et enstemmig storting vedtok at det snarest mulig skulle kjøpes fire nye tog til Rørosbanen. Nå sier altså Jernbanedirektoratet at dette ikke kan skaffes før om syv år. Sånt blir det bråk av. –Nå har vi et enstemmig […]

Les mer

Svenskene med store ambisjoner i ny rapport – Jernbanedirektører følger opp med å si at «Sånn løfter vi jernbanen på under 10 år»

Det foregår en intens debatt i Sverige rundt det store «Jernbaneløftet». Initiativetet «Omtag Svensk Järnväg» la denne uken frem en rapport som blant annet kom med konkrete forslag for hvordan den svenske jernbanen kunne optimaliseres på bare 10 år. Direktørene i henholdsvis SJ AB og Green Cargo følger opp med full støtte til forslagene i […]

Les mer